JURUAUDIT

GredW41 (A)
JawatanJURUAUDIT
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan1
Bandar
NegeriSeluruh Malaysia
Tarikh Mula02-01-2013
Keterangan
TindakanMohon


Gred: W41 (A)

GredW41 (A)
Kumpulan PerkhidmatanPengurusan dan Profesional
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Kewangan
Tangga Gaji


P1T1 RM1702.81 P1T27 RM4688.95
P2T1 RM1798.82 P2T27 RM4968.61
P3T1 RM1899.01 P3T27 RM5255.39

Syarat Lantikan

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

     jawatan;

(c) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh

         kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi

         tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf

         dengannya.

       (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: PIT3); atau

    (ii) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh

         kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi

         tempntan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf

        dengannya.

      (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: PIT8); atau

   (iii) Ahli Penuh Badan·badan Ikhtisas Perakaunan yang

        diiktiraf oleh kerajaan.

      (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: PIT8); atau

  (iv) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh

        kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Tkhtisas

        Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.

      (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: PIT9); atau

   (v) Ahli Penuh lnstitut Akauntan Malaysia.

       (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: PIT10);

 [Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh

kerajaan di perenggan l(c) (iii) dan (iv) di atas adalah seperti

di Rujukan W].

dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian

     Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN  :

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruaudit adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Juruaudit Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-   

(a)        (i)         mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau

             (ii)        lulus Peperiksaan Khas ; dan

 (b)        berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan

 

 

Page generated in 0.1054 seconds.